Username
Password

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)


  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2565
  ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
 
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • OIT1 โครงสร้าง   
  OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร   
  OIT3 อำนาจหน้าที่   
  OIT4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   
  OIT5 ข้อมูลการติดต่อ   
  OIT6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   
   
 • การประชาสัมพันธ์
 • OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์   
 • ภาพกิจกรรมทั้งหมด
 •  
 • การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล
 • OIT8 Q&A   
  OIT9 Social Network (Facebook)   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   
 • การดำเนินงาน
 • OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี   
  OIT11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน   
  OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
   
 • การปฏิบัติงาน
 • OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   
 • การให้บริการ
 • OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
  OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
  OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
  OIT17 E-SERVICE   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
   
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • OIT18 แผนการใช่จ่ายงบประมาณประจำปี   
  OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   
  OIT20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี   
   
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   
  OIT22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
  OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • OIT29 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพระพฤติมิชอบ   
  OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
   
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
  OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
    ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • OIT34 นโยบายไม่รับ ของขวัญหรือของ กำนัลจากการปฏิบัติ หน้าที่ (No Gift Policy)   
  OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   
   
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   
  OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
   
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม   
   
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  
  OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
    ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
  OIT43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
   
  เทศบาลตำบลตำนาน
  เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
  www.tamnan.go.th โทร : 074-617325