Username
Password

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลตำบลตำนาน ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลตำนาน อำเภอเมื
 
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร สัญญาจ้างก่อสร้าง09022565_090222_153110.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:28 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325