Username
Password

ประกาศสภาเทศบาล
     
ประกาศสภาเทศบาล รับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลตำนาน

เรื่อง รับรองการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการประชุม_221221_093021.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09:30 ผู้เขียนโดย admin
 
 
 
 
เทศบาลตำบลตำนาน
เลขที่ 15 ม.4 ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง 93000
www.tamnan.go.th โทร : 074-617325