อัลบั้มภาพ ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ถึง 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1