สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง
         องค์การบริการส่วนตำบลตำนาน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของตำบลตำนานและเป็นพื้นที่ในเขตการปกครองของอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ที่ตั้งเลขที่ 15 หมู่ที่ 4 ตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 15 หมู่บ้าน
อาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 27.02 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 16,887.50 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลใกล้เคียงดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลท่าแค อำเมืองพัทลุง และตำบลควนขนุน อำเภอเขาชันสน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่าแค และตำบลท่ามิหรำ อำเมืองพัทลุง
ประชากร
ประชากรที่อาศัยในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานจำนวน 15 หมู่บ้าน ตามข้อมูลทะเบีบนราษฎร ณ เดือน กันยานยน พ.ศ. 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,441 คน เป็นชาย 3,538 คน หญิง 3,903 คน