logo

วิสัยทัศน์ (Vision)

“พัฒนาเกษตรกรรมให้ก้าวทันเทคโนโลยี พัฒนาอาชีพเพิ่มพูนรายได้ให้ประชาชน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการเจริญสู่ความเป็นเมือง ให้สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย สร้างพื้นฐานการศึกษาที่ดีแก่เยาวชนและ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี บริหารจัดการด้านการบริการประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับประชาชนในตำบลตำนาน”