logo

ตำบลตำนาน เดิมชื่อ ทำนาน เป็นเมืองท่าเรือสำเภาที่มีเรือมาจอดตามแนวคลอง เป็นแนวเป็นแถวเรียงกันอยู่เป็นเวลานาน ต่อมากำนันเปี่ยม ภักดีวานิช ซึ่งเป็นลูกของขุนตำนาน (นิติกรภักดีวานิช) ได้เปลี่ยนชื่อจาก ตำหนาน เป็นตำนานสกุลเดิมในอดีต
ที่ได้อพยพมาอยู่ในตำบลตำนานมีสกุลภักดีวานิจอพยพมาจากบ้านหลักกออำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาสกุลยอดศิริอพยพมาจากบ้านสมตรีด และปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาเป็นสกุล สุพรรณชนะบุรี

 

การอพยพของชาวบ้านบางส่วนมาจากชุมชนท่ามิหรำตำบลท่าแคตำบลควนขนุนตระกูลพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายในตำบลตำนานคือนายกิมฉุยมาทำการค้าขายและได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวตำนาน ชื่อ แม่หนูกลัด และมีลูกชื่อขุนตำนานนิติกรองค์ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลตำนานการบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2539