logo

ตำบลตำนาน เดิมชื่อ ทำนาน เป็นเมืองท่าเรือสำเภาที่มีเรือมาจอดตามแนวคลอง เป็นแนวเป็นแถวเรียงกันอยู่เป็นเวลานาน ต่อมากำนันเปี่ยม ภักดีวานิช ซึ่งเป็นลูกของขุนตำนาน (นิติกรภักดีวานิช) ได้เปลี่ยนชื่อจาก ตำหนาน เป็น ตำนาน

 

สกุลเดิมในอดีตที่ได้อพยพมาอยู่ในตำบลตำนาน มีสกุลภักดีวานิจ อพยพมาจากบ้านหลักกอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา สกุลยอดศิริ อพยพมาจากบ้านสมตรีด และปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาเป็นสกุล สุพรรณชนะบุรี

 

การอพยพของชาวบ้านบางส่วนมาจากชุมชนท่ามิหรำ ตำบลท่าแค ตำบลควนขนุน

ตระกูลพ่อค้าที่เข้ามาค้าขายในตำบลตำนาน คือ นายกิมฉุย มาทำการค้าขายและได้แต่งงานกับหญิงสาวชาวตำนาน ชื่อ แม่หนูกลัด และมีลูกชื่อ ขุนตำนานนิติกร ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบลตำนาน

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ. 2539