กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

Posted by:

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เมื่อวันที่  8-10  กุมภาพันธ์  2560  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ

0

About the Author:

Add a Comment