ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน

Posted by:

10. รู้หรือไม่ คนเราต้องได้รับสารไอโอดีน มากน้อยเพียงใด3. ภาวะผิดปกติจากการขาดสารไอโอดีน7. ประโยชน์ 9 ข้อ ของไอโอดีน

0

About the Author:

Add a Comment