กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

Posted by:

โรงเรียนบ้านทุ่งลาน สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี เมื่อวันที่  8-10  กุมภาพันธ์  2560  โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมตามฐานต่าง ๆ และกิจกรรมรอบกองไฟ

Continue Reading →
0

โครงการจัดงานประเพณีวันกตัญญู (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลตำนานจัดโครงการงานประเพณีวันกตัญญู (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14  เมษายน 256030336 IMG_1813 IMG_1814 IMG_1788 IMG_1834

Continue Reading →
0

โครงการ “รักษ์ทาง – รักษ์ถิ่น ถนนสวยงาม

Posted by:

แขวงทางหลวงชนทบพัทลุงร่วมกับอบต.ตำนาน จัดโครงการ”รักษ์ทาง – รักษ์ถิ่น ถนนสวยงาม ถนนโนราห์ ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง

Continue Reading →
0

โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ่พระบรมราชินีนาถ

Posted by:

ศาลเยาวชนและครอบครัวร่วมกับ อบต.ตำนานจัดกิจกรรมโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกึยรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ

Continue Reading →
0

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลตำนาน

Posted by:

เปิดอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลตำนาน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ วัดทุ่งลาน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

Continue Reading →
0

โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจกาชาด ประจำปีงบประมาณ 2559

Posted by:

นายกเหล่ากาชาดได้จัดทำโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจกาชาด แผนออกปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ม.10 ต.ตำนาน อ.เมือง จ.พัทลุง

Continue Reading →
0
Page 1 of 3 123